Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de Algemene Branchevereniging VHS (VHS),

 

gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Den Haag op 8 januari 2020 onder nummer 1/2020.

 

Artikel I Algemeen

1. Wanneer deze Algemene Leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen partijen is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

- product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie;

- schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e-mailbericht of elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze;

- de opdrachtnemer: degene die in zijn aanbieding en/of opdrachtbevestiging naar deze voorwaarden verwijst;

- de opdrachtgever: degene tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht;

3. In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder:

- dienst: de aanneming van werk.

 

Artikel II Aanbieding

1. Elke van de opdrachtnemer uitgegane aanbieding is vrijblijvend.

2. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.

3. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereed-schappen e.d. blijven zijn eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De intellectuele eigendom op de informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behalve voor de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

 

Artikel III Overeenkomst

1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van

ondertekening van het contract door de opdrachtnemer onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.

2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer slechts voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel IV Prijs

1. De in de aanbieding respectievelijk opdrachtbevestiging genoemde prijzen luiden exclusief BTW en eventuele extra toeslagen en zijn gebaseerd op de op het moment van afgifte van de aanbieding respectievelijk opdrachtbevestiging geldende kostprijzen.

2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit door voorzienbare omstandigheden - is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3. Prijzen zijn gebaseerd op levering af-fabriek in Nederland, met dien verstande dat de opdrachtnemer voor bestellingen van minder dan 500 Euro netto (exclusief omzetbelasting en eventueel afzonderlijk in rekening te brengen verpakking) een opslag van minimaal 10 Euro voor behandelingskosten in rekening zal brengen, terwijl de vrachtkosten afzonderlijk zullen worden doorberekend.

4. Opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventueel afzonderlijk in rekening te brengen kosten voor verpakking. Verpakking wordt niet teruggenomen.

5. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereed-schappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening ge-bracht. Door de opdrachtnemer daarvoor betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel V Levering

1. Levering geschiedt af-fabriek volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding.

2. Partijen kunnen overeenkomen opdrachten in gedeelten te leveren. Alsdan heeft de opdrachtnemer het recht voor deze deelleveringen te factureren.

3. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, is de opdrachtnemer gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.

4. In geval van opschorting op grond van lid 3 is de opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid 3 is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de opdrachtnemer in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de opdrachtgever. Bij opschorting of ontbinding op grond van lid 3 heeft de opdrachtnemer recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

 

Artikel VI Levertijd

1. De levertijd gaat in op de datum van schriftelijke aanvaarding van de opdracht. Indien alsdan niet alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens door de opdrachtgever zijn verstrekt, zal de levertijd eerst ingaan zodra dit het geval zal zijn.

2. Onverminderd het elders in deze voorwaarden voor verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat door het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

3. Producten gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer zij voor verzending gereed staan en de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

4. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, noch op enige schadevergoeding of niet-nakoming van enige verplichting die voor hem uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling van de opdrachtnemer meer dan 16 weken zal bedragen. De opdrachtgever kan bij laatstbedoelde overschrijding, met uitsluiting van andere rechten, de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van de voor het product reeds betaalde (gedeelte van de) prijs en op vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het te leveren product overeengekomen prijs. Tenzij de opdrachtgever gebruik maakt van zijn genoemde recht tot ontbinding, geeft overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

 

Art. VII Risico- en eigendomsovergang

1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. VI lid 3 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de opdrachtnemer is te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product is de opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

2. Onverminderd het in het lid 1 en art. VI lid 3 gestelde, gaat de eigendom van de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten eerst op de opdrachtgever over wanneer al hetgeen door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan. De opdrachtgever is niettemin gerechtigd de producten in het kader van een normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren.

3. De opdrachtnemer zal gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product/de producten. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product/de producten.

 

Artikel VIII Reclamering

Reclamering ter zake van manco's, abusievelijke leveringen en uitwendig waarneembare gebreken dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de producten door de opdrachtgever. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke eventuele aanspraak in dat verband tegen de opdrachtnemer.

 

Artikel IX Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen één maand na factuurdatum zonder enige aftrek, verrekening of opschorting.

2. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen tijd betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de op-drachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel X Garantie

1. De opdrachtnemer zal producten met niet uitwendig waarneembare gebreken, waarvan de opdrachtgever bewijst dat deze zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van gebruik van ondeugdelijk materiaal, van gebrekkige afwerking of van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie, naar eigen keuze kosteloos vervangen dan wel herstellen, met inachtneming van de in de volgende leden gestelde beperkingen.

2. De in lid 1 van dit artikel omschreven verplichting is beperkt tot de daar genoemde gebreken, die zijn opgetreden binnen een jaar na levering in de zin van art. VI lid 3. Voor verrichte reparaties en voor gerepareerde en geleverde vervangende onderdelen, een en ander ter uitvoering van lid 1, geldt een nieuwe garantietermijn van 12 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 18 maanden na de levering van het product volgens art. VI lid 3 zijn verstreken.

3. Melding van gebreken, als bedoeld in lid 1, dient onverwijld, doch in ieder geval binnen 14 dagen nadat een gebrek is opgetreden en uiterlijk binnen 14 dagen na de in lid 2 genoemde termijn, schriftelijk bij de opdrachtnemer te geschieden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke verplichting van de opdrachtnemer op grond van lid 1. Rechtsvorderingen in verband met de bedoelde gebreken dienen binnen één jaar na de tijdige melding daarvan op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

4. Producten ten aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan dienen na overleg met de opdrachtnemer franco aan hem te worden toegezonden. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieplicht nieuwe producten levert, blijft resp. wordt het oorspronkelijk geleverde zijn eigendom.

5. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;

b. normale slijtage;

c. montage/installatie of reparatie door de opdrachtgever of door derden;

d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;

f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;

g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;

h. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.

Gebreken, die het gevolg zijn van onjuist(e) vervoer, opslag, aanbrenging of van veranderingen die zonder schriftelijke instemming van de opdrachtnemer door de opdrachtgever of derden worden aangebracht vallen evenzeer buiten de garantie.

6. Voor de door de opdrachtnemer buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie- en onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken.

7. Voor door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garantie gegeven.

8. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

9. Bij gebruik van andere dan door de opdrachtnemer geleverde onderdelen vervalt elke aanspraak op garantie.

10. Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

 

Artikel XI Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst is beperkt tot nakoming van de in artikel X van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit art. X is nagekomen, kan de opdrachtgever in een schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door de opdrachtnemer van deze verplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, kan de opdrachtgever, voor rekening en risico van de opdrachtnemer, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een derde laten uitvoeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door de opdrachtgever of door een derde worden uitgevoerd, is de opdrachtnemer door vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs zullen bedragen.

2. Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd,

a) heeft de opdrachtgever recht op een korting op de voor het geleverde product overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs kan bedragen, of

b) kan de opdrachtgever, indien het gebrek zo ernstig is dat de opdrachtgever geen belang meer heeft bij gebruik van het product, door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden. De opdrachtgever heeft dan recht op restitutie van de voor het geleverde product betaalde prijs en op vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs.

3. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in art. VI lid 4, in art. X en in lid 1 en lid 2 van dit artikel is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor gebreken in het geleverde product en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door niet-levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade, montage- en demontagekosten en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van de) opdrachtnemer, uitgesloten.

4. De opdrachtnemer is daarom ook niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden en voor beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

5. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade die door of in verband met het geleverde product is ontstaan.

 

Artikel XII Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen

van de overeenkomst te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werknemersuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, cyber criminaliteit en andere oorzaken van ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of van diens leveranciers.

2. In geval van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever daaraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.

 

Artikel XIII Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, in verband met hun aard dan wel op grond van het gevorderde bedrag door de rechtbank beslecht dienen te worden, is uitsluitend de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de opdrachtnemer gevestigd is bevoegd om enige uitspraak te doen.